SZKOLENIE OGÓLNE
Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA

1)Zagadnienia ogólne z zakresu prawa zamówień publicznych
2)Zasady prawa zamówień publicznych
3)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i opis przedmiotu zamówienia
4)Teoretyczne aspekty pozyskiwania informacji o zamówieniach publicznych oraz uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówień
5)Udział w postępowaniu i spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
6)Rola podwykonawców, korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego, tworzenie konsorcjów i odpowiedzialność członków konsorcjum
7)Przygotowywanie ofert, zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, rażąco niska cena
8)Dokumentowanie, uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów oraz składanie oświadczeń
9)Wyjaśnianie treści oferty, odrzucenie oferty
10)Umowy w sprawie zamówienia publicznego
11)Środki ochrony prawnej

Czas trwania: 16 godzin
SIEDZIBA
ul. Wallenroda 2e/5, 20-607 Lublin
+48 (81) 534 89 35
+48 (81) 532 03 09
+48 (81) 532 03 84
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
+48 (22) 636-01-89
+48 (22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

KOORDYNATOR PROJEKTU
735 911 878

LINKS

Copyright © pzpdlabiznesu.pl 2020