SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

CZĘŚĆ II - PRAKTYCZNA

1)Wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniu
2)Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu
3)Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych oraz uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówień
4)Przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
5)Tworzenie konsorcjów, odpowiedzialność członków konsorcjum w praktyce
6)Zlecanie zamówienia podwykonawcom, korzystanie z zasobów podmiotów trzecich
7)Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na dostawy, na usługi, na roboty budowlane)
8)Korespondencja z zamawiającym na etapie badania i oceny ofert
9)Procedura składania odwołania/wnoszenia skargi

Czas trwania: 16 godzin
SIEDZIBA
ul. Wallenroda 2e/5, 20-607 Lublin
+48 (81) 534 89 35
+48 (81) 532 03 09
+48 (81) 532 03 84
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on Facebook

ODDZIAŁ
ul.Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa, Poland
+48 (22) 636-01-89
+48 (22) 621-10-99
sekretariat@kancelaria-fk.pl

Follow us on LinkedIn

KOORDYNATOR PROJEKTU
735 911 878

LINKS

Copyright © pzpdlabiznesu.pl 2020